Pravila nagradne igre

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10) Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Tommy Vas vodi na putovanje u San Marino“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split, MB 3953084, OIB 00278260010.

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „Tommy Vas vodi na putovanje u San Marino“ (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja prodaje proizvoda Priređivača.

Nagradna igra počinje 26.02.2018. i traje do 26.05.2018., a odvija se u svim prodajnim objektima Priređivača na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji za trajanja nagradne igre kupe bilo koji od proizvoda iz asortimana il Monolite, tvtke Flonal. Uvjet za ostvarivanje prava na kupnju proizvoda asortimana il Monolite je sakupljanje naljepnica i lijepljenje istih u knjižice, te zamjena popunjene knjižice na blagajnama prodavaonica za popust od 50% na određeni proizvod. Na predviđenom mjestu u knjižici kupac mora ostaviti svoje osobne kontakt podatke; ime i prezime, adresu, broj telefona i email adresu te na takav način ulazi u bazu za izvlačenje u nagradnoj igri.

Za svakih potrošenih 50,00 kn u bilo kojem prodajnom objektu Priređivača, kupac dobiva po 1 naljepnicu koju lijepi u knjižicu. Kada kupac sakupi 6 naljepnica ispod određenog željenog proizvoda, tu stranicu kupac izreže iz knjižice, te na blagajni najavljuje zamjenu popunjene knjižice za ostvarenje popusta od 50% na odabrani artikal. Blagajnici sakupljaju knjižice za finalno izvlačenje.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem izrezanih kupona.

Članak 4.

Sve ispravno ispunjene stranice iz knjižice zajedno s imenom, prezimenom, adresom, brojem telefona i email adresom ulaze u bazu podataka za izvlačenje nagrada. Izvlačenje će se održati 6.6.2018. u 12.00 h u prostorijama Priređivača, uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika. Izvlačenje će izvršit ručno, izvlačenjem popunjenih knjižica sa osobnim kontakt podacima iz jedinstvene baze, jedan od članova komisije.

Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrade, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati naziv i adresu dobitnika, te se obavezno provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih pravila. Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond sastoji se od 1 putovanja u Rimini sa posjetom u San Marino za dvije osobe u organizaciji tvrtke Flonal, koje uključuje:

  • Povratno putovanje za dvije osobe sa uključenim automobilom do Ancone
  • Dvije noći u Hotelu Genty sa 4 **** zvjezdice u Riminiju – http://www.hotelgenty.com
  • Organizirani posjet u San Marino sa ovlaštenim vodičem u trajanju od 1 h na hrvatskom jeziku
  • Degustacije vina i ulja proizvedenih na farmama u okolici Riminija

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 5.056,53 kn (680,00 € prema srednjem tečaju HNB na dan 9.2.2018.)

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik.

Članak 6.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Dobitnik nagradne igre bit će objavljen na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.tommy.hr

Dobitnik nagrada bit će obaviješten o dobitku pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Priređivač može objaviti ove osobne podatke i fotografije dobitnika u pisanom, tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od nagradnog izvlačenja na sve dostupne kontakte koje je ostavio u knjižici iz članka 3.

Članak 7.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

Članak 8.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada.

Nagrade dobitnici mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u predviđenom roku, Priređivač će ponovno obavijestiti dobitnike u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, te dati rok od osam dana za preuzimanje nagrada.

U slučaju da od nagradne igre ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) odnosno čl. 11 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10).

Članak 9.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.

Nagrade se mogu preuzeti samo uz predočenje računa kao dokaza ostvarene kupovine.

Članak 10.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre na www.tommy.hr prije početka nagradne igre.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je općinski sud u Splitu.

Članak 12.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

Članak 14.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

 

Split, 9. veljače 2018.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/84

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 13. veljača 2018.