Pravila nagradne igre

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10) Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Tommy Vas oslobađa“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split, MB 3953084, OIB 00278260010.

 

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „Tommy Vas oslobađa“

(dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja prodaje proizvoda Priređivača.

Nagradna igra počinje 01.03.2018. i traje do 30.09.2018., a odvija se u Tommy hipermarketu T – 190, na adresi Matoševa 29, 21210 Solin.

 

Nagradna igra ima sedam krugova:

– 1. krug od 01.03.2018. do 31.03.2018.

– 2. krug od 01.04.2018. do 30.04.2018.

– 3. krug od 01.05.2018. do 31.05.2018.

– 4. krug od 01.06.2018. do 30.06.2018.

– 5. krug od 01.07.2018. do 31.07.2018.

– 6. krug od 01.08.2018. do 31.08.2018.

– 7. krug od 01.09.2018. – 30.09.2018.

 

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji za trajanja nagradne igre u Tommy hipermarketu T – 190, na adresi Matoševa 29, 21210 Solin ostvare kupovinu u vrijednosti od najmanje 200,00 kn. Kupci će za kupljeni proizvod/uslugu, dobiti račun kao dokaz o obavljenoj kupnji.

Za svakih potrošenih 200,00 kuna na dnu računa kupac će pronaći otisnuti kupon kojega treba popuniti sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa, telefon, mail adresu. Kupon sa upisanim osobnim podacima potrebno je ubaciti u nagradnu kutiju, koja će biti vidno istaknuta i izložena u Tommy hipermarketu T – 190, na adresi Matoševa 29, 21210 Solin. Prilikom kupnje svaki kupac mora sačuvati originalni račun koji će predočiti ukoliko kupon s podacima istog bude izvučen.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni kuponi moraju biti originalni i potjecati s računa izdanih kod Priređivača, te se isti kupon može upotrijebiti samo jednom.

Račun je potrebno čuvati do završetka nagradne igre.

Kuponi ubačeni u nagradnu kutiju u određenom terminu odnosno krugu nagradne igre vrijede isključivo za krug u kojem su aplicirani te se neće zbrajati u narednim krugovima.

 

Članak 4.

Svi ispravno ispunjeni kuponi s računa zajedno s imenom, prezimenom i adresom ulaze u bazu podataka za izvlačenje nagrada u određenom krugu. Izvlačenje će se održati u prostorijama Priređivača, uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika. Izvlačenje će se izvršit ručno, jedan od članova komisije.

Organizira se ukupno 7 izvlačenja nagrada:

  1. izvlačenje 04.04.2018. u 12:00 h

(kuponi ubačeni od 01.03.2018. do 31.03.2018.)

  1. izvlačenje 03.05.2018. u 12:00 h

(kuponi ubačeni od 01.04.2018. do 30.04.2018.)

  1. izvlačenje 05.06.2018. u 12:00 h

(kuponi ubačeni od 01.05.2018. do 31.05.2018.)

  1. izvlačenje 03.07.2018. u 12:00 h

(kuponi ubačeni od 01.06.2018. do 30.06.2018.)

  1. izvlačenje 03.08.2018. u 12:00 h

(kuponi ubačeni od 01.07.2018. do 31.07.2018.)

  1. izvlačenje 04.09.2018. u 12:00 h

(kuponi ubačeni od 01.08.2018. do 31.08.2018.)

  1. izvlačenje 03.10.2018. u 12:00 h

(kuponi ubačeni od 01.09.2018. do 30.09.2018.)

Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati nazive i adrese dobitnika, te se obavezno provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih pravila. Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond sastoji se od 7 mopeda Piaggio Liberty IGET 50, svaki pojedinačne vrijednosti 17.781,40 kn. Za svaki krug bit će izvučen po 1 dobitnik skutera.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 124.469,80 (uključen PDV i PPMV).

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik.

 

Članak 6.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA  

Popis dobitnika nagradne igre bit će objavljen na Internet stranici Priređivača nagradne igre

www.tommy.hr.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobitku pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Priređivač može objaviti ove osobne podatke i fotografije dobitnika u pisanom, tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od svakog nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem na adresu koja je prijavljena pri sudjelovanju u nagradnoj igri.

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Priređivača. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja pisanim putem dopisom priređivaču ili pozivom na besplatni info broj Priređivača 0800 0203.

 

Članak 7.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

 

Članak 8.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada.

Nagrade dobitnici mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u predviđenom roku, Priređivač će ponovno obavijestiti dobitnike u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, te dati rok od osam dana za preuzimanje nagrada.

U slučaju da od nagradne igre ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) odnosno čl. 11 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10).

 

Članak 9.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.

Nagrade se mogu preuzeti samo uz predočenje računa kao dokaza ostvarene kupovine.

 

Članak 10.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre na www.tommy.hr prije početka nagradne igre te na lokaciji u kojoj se nagradna igra održava.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

 

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je općinski sud u Splitu.

 

Članak 12.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

 

Članak 14.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

Split, 12. veljače 2018.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/101

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 20. veljača 2018.