opci uvjeti karitca

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA POKLON KARTICE

Članak 1.
Izdavatelj i vlasnik poklon kartice Tommy (dalje u tekstu: Kartica) je društvo Tommy d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu: Društvo).
Ovim općim uvjetima uređuju se prava i obveze Društva i kupca kao pravne osobe (dalje u tekstu: Kupac) te uvjeti korištenja Kartice od strane radnika Kupca – fizičkih osoba te radnika Društva kao korisnika Kartice (dalje u tekstu: Korisnik).

Članak 2.
Kartica se izdaje u plastičnom obliku s jedinstvenim – EAN kodom čitljivom računalu te jedinstvenim identifikacijskim brojem čitljivom Kupcu i Korisniku.
Kartica ne glasi na ime te je stoga prenosiva.
Vrijednost na Kartici je definirana Ugovorom o kupoprodaji robe (dalje u tekstu: Ugovor) sklopljenim između Društva i Kupca odnosno Odlukom Društva (dalje u tekstu: Odluka).

Članak 3.
Kartica predstavlja sredstvo plaćanja te se smije koristiti isključivo za plaćanje robe na svim prodajnim mjestima Društva po maloprodajnim cijenama koje važe u trenutku kupnje.
Raspoloživi iznos na Kartici je moguće koristiti višekratno. Jedan račun se može platiti sa više Kartica.
Karticom se može platiti cjelokupan iznos računa ili samo njegov dio.
Kada je prilikom realizacije Kartice iznos računa manji od raspoloživog iznosa na Kartici Društvo neće Korisniku vratiti razliku u gotovini već Korisnik može koristiti Karticu u sljedećim kupnjama sve do potpunog iskorištenja sredstava na Kartici i to isključivo za vrijeme njenog roka valjanosti.
Ako iznos na Kartici nije dovoljan za podmirenje cijelog računa Korisnik treba preostali dio platiti ostalim načinima plaćanja koja vrijede kod Društva u trenutku kupnje.
Na račun koji je plaćen Karticom ne može se primijeniti niti jedna varijanta obročne otplate.
Karticom nije moguća kupnja na rate.
Karticu nije moguće zamijeniti za novac. Sredstva koja se nalaze na Kartici ne mogu se gotovinski isplatiti niti u kojem iznosu.
Karticom se ne smije trgovati.
Realizacijom kupnje koja se plaća Karticom Korisnik dobiva maloprodajni fiskalizirani račun na kojemu se evidentira iznos transakcije te preostali iznos na Kartici.

Članak 4.
Danom potpisa Zapisnika o primopredaji Kartice, rizik njenog korištenja, oštećenja i/ili gubitka prelazi na Kupca i Korisnika. Kupac i Korisnik su odgovorni za korištenje i sigurno čuvanje Kartice.
Društvo ne odgovara za gubitak, uništenje niti za zloupotrebu Kartice od strane trećih osoba.

Na Kartici nije dopušteno ništa pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom će se Kartica smatrati nevažećom, te je Društvo neće prihvatiti kao sredstvo plaćanja.

U navedenim slučajevima Kupac i Korisnik nemaju pravo na povrat novca niti na naknadu bilo kakve štete.

Članak 5.
Kupac i Korisnik su upoznati s rokom valjanosti Kartice koji je definiran Ugovorom odnosno Odlukom. Protekom roka valjanosti Kartica se deaktivira te eventualno nepotrošeni iznos nije više moguće iskoristiti.

Članak 6.
Korištenjem Kartice svaki Kupac i Korisnik prihvaćaju ove Opće uvjete korištenja. Društvo zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta o čemu će Kupca i Korisnika obavijestiti preko svoje internetske stranice http://www.tommy.hr.

U slučaju spora između Društva i Kupca ili Korisnika Kartice nadležan je sud u Splitu.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na navedenoj stranici Društva a smatraju se prihvaćenim ukoliko Korisnik ili Kupac u tom roku ne vrati Karticu Društvu.

U Splitu, 29. ožujka 2019.